காற்று

காற்று வரைதல் மரம் - கார்ட்டூன் மரம் காற்றில் வீசுகிறது

காற்று வரைதல் மரம் - கார்ட்டூன் மரம் காற்றில் வீசுகிறது என்பது ஹிலைட் கேலரியால் பதிவேற்றப்பட்ட இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.

அனீமோமீட்டர், காற்றின் வேகம், வானிலை அளவீட்டு - அனீமோமீட்டரை வரைய எளிதானது

அனீமோமீட்டர், காற்றின் வேகம், வானிலை அளவீட்டு - வரைய எளிதானது அனிமோமீட்டர் என்பது கிரிக்டிக்ஸ் பதிவேற்றிய இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.