பண்டைய

பாப்பிரஸ் ஐ டோன்ட் ஃபீல் சோ குட் - சான்ஸ் அண்டர்டேல்

பாப்பிரஸ் ஐ டோன்ட் ஃபீல் சோ குட் - சான்ஸ் அண்டர்டேல் என்பது பிரிஸ்கில்லா ஃபெரீரா பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.

வரலாறு கிளிபார்ட் உலக வரலாறு - புவியியல் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை

வரலாறு கிளிபார்ட் உலக வரலாறு - புவியியல் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை என்பது Nzxt தைவானால் பதிவேற்றப்பட்ட ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.