ஹாரி பாட்டர் வரைதல் மிட்டாய்கள் - டாபி தி ஹவுஸ் எல்ஃப்

ஹாரி பாட்டர் வரைதல் மிட்டாய்கள் - டாபி தி ஹவுஸ் எல்ஃப் என்பது ஸ்கூட்டோஃபோர்கார் பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.