சிவப்பு ஆங்கில கிராம கற்றல் வளைவு விளக்கப்படம் - ஆங்கில கற்றல் வளைவு

கிராஃபிக் கர்வா அப்ரெண்டிசாஜே பியூப்லோ இங்க்ஸ் ரோஜோ - கர்வா டி அப்ரெண்டிசாஜே டி இங்க்ஸ் என்பது ஹரியான்வி பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.