Ic Ne Float T - மிதவை கிளிபார்ட் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை

ஐசி நே ஃப்ளோட் டி - ஃப்ளோட் கிளிபார்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் என்பது டேனி டேவிஸ் பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.