இந்த ஐகான் ஒரு பூகம்பத்தை குறிக்கிறது - பூகம்ப கிளிபார்ட் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை

இந்த ஐகான் ஒரு பூகம்பத்தை குறிக்கிறது - பூகம்ப கிளிபார்ட் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை என்பது சிமோன் ஜெரசி பதிவேற்றிய இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.