தண்டிக்கும் மண்டை வெக்டர் - உயர் தீர்மானம் தண்டிக்கும் மண்டை ஓடு

பனிஷர் ஸ்கல் வெக்டர் - உயர் தீர்மானம் பனிஷர் ஸ்கல் என்பது வடிவமைப்பு மையத்தால் பதிவேற்றப்பட்ட ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.