கறை படிந்த கண்ணாடி வார்ப்புரு - கிங்டம் ஹார்ட்ஸ் படிந்த கண்ணாடி போகிமொன் நிலையங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது

கறை படிந்த கண்ணாடி வார்ப்புரு நிலையங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது - கிங்டம் ஹார்ட்ஸ் படிந்த கண்ணாடி போகிமொன் என்பது ரெசிடென்ஸ் மிலானோ பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.