வெளிப்படையான வேலோசிராப்டர் கிளிபார்ட் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை - வெளிப்படையான வெலோசிராப்டர் பி.என்.ஜி, வெளிப்படையான கிளிபார்ட்

வெளிப்படையான வேலோசிராப்டர் கிளிபார்ட் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை - வெளிப்படையான வெலோசிராப்டர் பிஎங் என்பது மயூமி உச்சிடா பதிவேற்றிய இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.