கிளிபார்ட் குமிழி கடிதம் N - பெரிய குமிழி கடிதம் N, வெளிப்படையான கிளிபார்ட் எழுதுதல்

கிளிபார்ட் குமிழி கடிதம் என் - பெரிய குமிழி கடிதம் என் என்பது காசியா பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.